Nắp bịt A403 Grade CRS34565

Nắp bịt A403 Grade CRS34565

  • Tình trạng hàng : Stock kho Tại Việt Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Địa điểm giao hàng : Tại kho bên mua
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Gas LPG, Fire protection, Water supply, Oil and Gas
  • Lượt xem : 864

Nắp bịt A403 Grade CRS34565
Google Search English
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 Nút bịt A403 Grade CRS34565 Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 Đầu bịt A403 Grade CRS34565
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 Nút bịt SA403 Grade CRS34565 Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 Đầu bịt SA403 Grade CRS34565
Nắp bịt SUS S34565 Nút bịt SUS S34565 Bịt đầu ống SUS S34565 Đầu bịt SUS S34565
Nắp bịt SS S34565 Nút bịt SS S34565 Bịt đầu ống SS S34565 Đầu bịt SS S34565
Nắp bịt inox S34565 Nút bịt inox S34565 Bịt đầu ống inox S34565 Đầu bịt inox S34565
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 Nút bịt thép không gỉ CRS34565 Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 Đầu bịt thép không gỉ CRS34565
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 hàn  Nút bịt A403 Grade CRS34565 hàn Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 hàn Đầu bịt A403 Grade CRS34565 hàn
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 hàn Nút bịt SA403 Grade CRS34565 hàn Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 hàn Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 hàn
Nắp bịt SUS S34565 hàn  Nút bịt SUS S34565 hàn Bịt đầu ống SUS S34565 hàn Đầu bịt SUS S34565 hàn
Nắp bịt SS S34565 hàn  Nút bịt SS S34565 hàn Bịt đầu ống SS S34565 hàn Đầu bịt SS S34565 hàn
Nắp bịt inox S34565 hàn  Nút bịt inox S34565 hàn Bịt đầu ống inox S34565 hàn Đầu bịt inox S34565 hàn
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 hàn Nút bịt thép không gỉ CRS34565 hàn Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 hàn Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 hàn
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 đúc Nút bịt A403 Grade CRS34565 đúc Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 đúc Đầu bịt A403 Grade CRS34565 đúc
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 đúc Nút bịt SA403 Grade CRS34565 đúc Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 đúc Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 đúc
Nắp bịt SUS S34565 đúc Nút bịt SUS S34565 đúc Bịt đầu ống SUS S34565 đúc Đầu bịt SUS S34565 đúc
Nắp bịt SS S34565 đúc Nút bịt SS S34565 đúc Bịt đầu ống SS S34565 đúc Đầu bịt SS S34565 đúc
Nắp bịt inox S34565 đúc Nút bịt inox S34565 đúc Bịt đầu ống inox S34565 đúc Đầu bịt inox S34565 đúc
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 đúc Nút bịt thép không gỉ CRS34565 đúc Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 đúc Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 đúc
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 liền mạch Nút bịt A403 Grade CRS34565 liền mạch Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 liền mạch Đầu bịt A403 Grade CRS34565 liền mạch
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 liền mạch Nút bịt SA403 Grade CRS34565 liền mạch Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 liền mạch Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 liền mạch
Nắp bịt SUS S34565 liền mạch Nút bịt SUS S34565 liền mạch Bịt đầu ống SUS S34565 liền mạch Đầu bịt SUS S34565 liền mạch
Nắp bịt SS S34565 liền mạch Nút bịt SS S34565 liền mạch Bịt đầu ống SS S34565 liền mạch Đầu bịt SS S34565 liền mạch
Nắp bịt inox S34565 liền mạch Nút bịt inox S34565 liền mạch Bịt đầu ống inox S34565 liền mạch Đầu bịt inox S34565 liền mạch
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 liền mạch Nút bịt thép không gỉ CRS34565 liền mạch Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 liền mạch Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 liền mạch
Chén hàn A403 CRS34565 Chén hàn SA403 CRS34565 Chén hàn SUS S34565 Chén hàn SS S34565
Chén hàn thép không gỉ CRS34565 Chén hàn inox S34565
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH5S  Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH5S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH5S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH5S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH5S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH5S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH5S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH5S
Nắp bịt SUS S34565 SCH5S Nút bịt SUS S34565 SCH5S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH5S Đầu bịt SUS S34565 SCH5S
Nắp bịt SS S34565 SCH5S Nút bịt SS S34565 SCH5S Bịt đầu ống SS S34565 SCH5S Đầu bịt SS S34565 SCH5S
Nắp bịt inox S34565 SCH5S Nút bịt inox S34565 SCH5S Bịt đầu ống inox S34565 SCH5S Đầu bịt inox S34565 SCH5S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH5S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH5S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH5S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH5S
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH10S Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH10S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH10S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH10S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH10S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH10S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH10S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH10S
Nắp bịt SUS S34565 SCH10S Nút bịt SUS S34565 SCH10S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH10S Đầu bịt SUS S34565 SCH10S
Nắp bịt SS S34565 SCH10S Nút bịt SS S34565 SCH10S Bịt đầu ống SS S34565 SCH10S Đầu bịt SS S34565 SCH10S
Nắp bịt inox S34565 SCH10S Nút bịt inox S34565 SCH10S Bịt đầu ống inox S34565 SCH10S Đầu bịt inox S34565 SCH10S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH10S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH10S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH10S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH10S
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH20S Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH20S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH20S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH20S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH20S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH20S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH20S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH20S
Nắp bịt SUS S34565 SCH20S Nút bịt SUS S34565 SCH20S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH20S Đầu bịt SUS S34565 SCH20S
Nắp bịt SS S34565 SCH20S Nút bịt SS S34565 SCH20S Bịt đầu ống SS S34565 SCH20S Đầu bịt SS S34565 SCH20S
Nắp bịt inox S34565 SCH20S Nút bịt inox S34565 SCH20S Bịt đầu ống inox S34565 SCH20S Đầu bịt inox S34565 SCH20S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH20S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH20S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH20S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH20S
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH30S Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH30S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH30S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH30S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH30S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH30S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH30S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH30S
Nắp bịt SUS S34565 SCH30S Nút bịt SUS S34565 SCH30S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH30S Đầu bịt SUS S34565 SCH30S
Nắp bịt SS S34565 SCH30S Nút bịt SS S34565 SCH30S Bịt đầu ống SS S34565 SCH30S Đầu bịt SS S34565 SCH30S
Nắp bịt inox S34565 SCH30S Nút bịt inox S34565 SCH30S Bịt đầu ống inox S34565 SCH30S Đầu bịt inox S34565 SCH30S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH30S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH30S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH30S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH30S
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH STD Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH STD Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH STD Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH STD
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH STD Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH STD Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH STD Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH STD
Nắp bịt SUS S34565 SCH STD Nút bịt SUS S34565 SCH STD Bịt đầu ống SUS S34565 SCH STD Đầu bịt SUS S34565 SCH STD
Nắp bịt SS S34565 SCH STD Nút bịt SS S34565 SCH STD Bịt đầu ống SS S34565 SCH STD Đầu bịt SS S34565 SCH STD
Nắp bịt inox S34565 SCH STD Nút bịt inox S34565 SCH STD Bịt đầu ống inox S34565 SCH STD Đầu bịt inox S34565 SCH STD
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH STD Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH STD Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH STD Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH STD
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH40S Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH40S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH40S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH40S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH40S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH40S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH40S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH40S
Nắp bịt SUS S34565 SCH40S Nút bịt SUS S34565 SCH40S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH40S Đầu bịt SUS S34565 SCH40S
Nắp bịt SS S34565 SCH40S Nút bịt SS S34565 SCH40S Bịt đầu ống SS S34565 SCH40S Đầu bịt SS S34565 SCH40S
Nắp bịt inox S34565 SCH40S Nút bịt inox S34565 SCH40S Bịt đầu ống inox S34565 SCH40S Đầu bịt inox S34565 SCH40S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH40S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH40S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH40S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH40S
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH XS Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH XS Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH XS Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH XS
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH XS Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH XS Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH XS Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH XS
Nắp bịt SUS S34565 SCH XS Nút bịt SUS S34565 SCH XS Bịt đầu ống SUS S34565 SCH XS Đầu bịt SUS S34565 SCH XS
Nắp bịt SS S34565 SCH XS Nút bịt SS S34565 SCH XS Bịt đầu ống SS S34565 SCH XS Đầu bịt SS S34565 SCH XS
Nắp bịt inox S34565 SCH XS Nút bịt inox S34565 SCH XS Bịt đầu ống inox S34565 SCH XS Đầu bịt inox S34565 SCH XS
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH XS Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH XS Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH XS Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH XS
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH80S Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH80S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH80S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH80S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH80S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH80S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH80S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH80S
Nắp bịt SUS S34565 SCH80S Nút bịt SUS S34565 SCH80S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH80S Đầu bịt SUS S34565 SCH80S
Nắp bịt SS S34565 SCH80S Nút bịt SS S34565 SCH80S Bịt đầu ống SS S34565 SCH80S Đầu bịt SS S34565 SCH80S
Nắp bịt inox S34565 SCH80S Nút bịt inox S34565 SCH80S Bịt đầu ống inox S34565 SCH80S Đầu bịt inox S34565 SCH80S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH80S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH80S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH80S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH80S
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH100S Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH100S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH100S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH100S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH100S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH100S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH100S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH100S
Nắp bịt SUS S34565 SCH100S Nút bịt SUS S34565 SCH100S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH100S Đầu bịt SUS S34565 SCH100S
Nắp bịt SS S34565 SCH100S Nút bịt SS S34565 SCH100S Bịt đầu ống SS S34565 SCH100S Đầu bịt SS S34565 SCH100S
Nắp bịt inox S34565 SCH100S Nút bịt inox S34565 SCH100S Bịt đầu ống inox S34565 SCH100S Đầu bịt inox S34565 SCH100S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH100S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH100S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH100S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH100S
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH120S Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH120S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH120S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH120S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH120S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH120S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH120S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH120S
Nắp bịt SUS S34565 SCH120S Nút bịt SUS S34565 SCH120S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH120S Đầu bịt SUS S34565 SCH120S
Nắp bịt SS S34565 SCH120S Nút bịt SS S34565 SCH120S Bịt đầu ống SS S34565 SCH120S Đầu bịt SS S34565 SCH120S
Nắp bịt inox S34565 SCH120S Nút bịt inox S34565 SCH120S Bịt đầu ống inox S34565 SCH120S Đầu bịt inox S34565 SCH120S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH120S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH120S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH120S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH120S
Nắp bịt A403 Grade CRS34565 SCH160S Nút bịt A403 Grade CRS34565 SCH160S Bịt đầu ống A403 Grade CRS34565 SCH160S Đầu bịt A403 Grade CRS34565 SCH160S
Nắp bịt SA403 Grade CRS34565 SCH160S Nút bịt SA403 Grade CRS34565 SCH160S Bịt đầu ống SA403 Grade CRS34565 SCH160S Đầu bịt SA403 Grade CRS34565 SCH160S
Nắp bịt SUS S34565 SCH160S Nút bịt SUS S34565 SCH160S Bịt đầu ống SUS S34565 SCH160S Đầu bịt SUS S34565 SCH160S
Nắp bịt SS S34565 SCH160S Nút bịt SS S34565 SCH160S Bịt đầu ống SS S34565 SCH160S Đầu bịt SS S34565 SCH160S
Nắp bịt inox S34565 SCH160S Nút bịt inox S34565 SCH160S Bịt đầu ống inox S34565 SCH160S Đầu bịt inox S34565 SCH160S
Nắp bịt thép không gỉ CRS34565 SCH160S Nút bịt thép không gỉ CRS34565 SCH160S Bịt đầu ống thép không gỉ CRS34565 SCH160S Đầu bịt thép không gỉ CRS34565 SCH160S
Google Search English
End Cap, A403 Gr.CRS34565 End Cap, SA403 Gr.CRS34565 Reducer, A403 Gr.CRS34565 End Cap, SA403 Gr.CRS34565
End.CAP, A403 Gr.CRS34565 Pipe End cap, SA403 Gr.CRS34565 Rducer ASTM A403 Gr.CRS34565 End Cap, ASTM A403 Grade CRS34565
End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW
ECC.Reducer, A403 Gr.CRS34565 seamless Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW
End Cap, A403 Gr.CRS34565-S End Cap, A403 Gr.CRS34565-W End Cap, A403 Gr.CRS34565-WX End Cap, A403 Gr.CRS34565-WU
ASTM A403 Grade CRS34565, Pipe Cap ASTM A403 Gr. CRS34565, Pipe Cap SA403 Grade CRS34565, End Cap SA403 Gr. CRS34565, CAP
End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 5S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 10S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 20S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 30S
End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH STD End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 40S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 60S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH XS
End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 80S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 100S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 120S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 140S
End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 160S End Cap, A403 Gr.CRS34565, SCH XXS Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 160S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH XXS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 5S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 10S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 20S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 30S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH STD Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 40S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 60S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH XS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 80S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 100S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 120S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565, SCH 140S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 5S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 30S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH STD Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH XS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 80S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 140S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 160S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 20S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 10S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 60S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 40S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 120S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 100S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH XXS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 5S End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 30S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH STD End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH XS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 80S End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 140S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 160S End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 20S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 10S End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 60S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 40S End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 120S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH 100S End Cap, A403 Gr.CRS34565 seamless, SCH XXS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 5S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 30S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH STD Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH XS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 80S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 140S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 160S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 20S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 10S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 60S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 40S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 120S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 100S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH XXS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 5S End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 30S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH STD End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH XS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 80S End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 140S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 160S End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 20S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 10S End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 60S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 40S End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 120S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH 100S End Cap, A403 Gr.CRS34565 SMLS, SCH XXS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 5S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 30S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH STD Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH XS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 80S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 140S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 160S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 20S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 10S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 60S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 40S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 120S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 100S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH XXS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 5S End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 30S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH STD End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH XS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 80S End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 140S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 160S End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 20S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 10S End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 60S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 40S End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 120S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH 100S End Cap, A403 Gr.CRS34565 Welded, SCH XXS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 5S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 30S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH STD Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH XS
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 80S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 140S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 160S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 20S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 10S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 60S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 40S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 120S
Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 100S Pipe End cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH XXS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 5S End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 30S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH STD End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH XS
End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 80S End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 140S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 160S End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 20S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 10S End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 60S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 40S End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 120S
End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH 100S End Cap, A403 Gr.CRS34565 ERW, SCH XXS
Stainless Steel End Cap, A403 Grade CRS34565 Stainless Steel Pipe End Cap A403 CRS34565
 Coated 
Hot dip galvanized Mạ kẽm nhúng nóng Galvanized ECTFE Coatings 
PTFE Coating PFA Coating FEP Coating ECTFE Lining
PTFE Lining  PTFE Polytetrafluoroethylene (PTFE) PFA Lining  FEP Lining
PVDF Lining  PTFE MS Lined Pipes and Fittings Black Coated FBE Fusion Bonded Epoxy
FBE External Tape FBE Internal Coating 2 Layer FBE + Rough Coating Double Layer FBE
Dual Coat FBE Capabilities Fusion Bonded Epoxy (FBE) Coating Ceramic Epoxy Lining Superior External Coating For Fittings
Fusion Bond Epoxy Coatings 3PE Epoxy coating  Fusion Bond Epoxy (FBE) Ceramic Epoxy
PROTECTIVE FUSION BONDED EPOXY (FBE) CERAMIC EPOXY LINED  3LPE THREE-LAYER POLYETHYLENE 3LPP THREE-LAYER POLYPROPYLENE
Ceramic-Lined Pipe and Fittings Epoxy powder coating polyethylene-lined polyethylene lining
Small-Diameter Single-Layer Bonded Polyethylene-Coated PLP-P1H (Single-Layer Bonded Polyethylene-Coated)
PLP-P2S (Polyethylene-Coated) JDLP (PVC-Lined Steel)  Plastic-Lined
PFA Lining Epoxy coating  Coating FBE epoxy powder coating  Epoxy PE Coating
with epoxy liquid coating meeting  Fusion Bond Epoxy Coated  Epoxy color coated  Polyethylene Coated 
Hot-dipped Galvanized or Epoxy Coating  Plastic PE Coated   
Class ECCstruction  Non-destructive Examination
ERW  Welded  None
Welded Radiography or Ultrasonic
WX Welded Radiography
WU Welded Welded Ultrasonic
 Pressure Rating :  Schedule, 
SCH5 SCH10 SCH20 SCH30
SCH STD SCH40 SCH60 SCHXS
SCH80 SCH100 SCHXS SCH120
SCH120 SCH160 SCH XXS  
 Pressure Rating : End Cap A403 Grade CRS34565
SCH 5S SCH 10S SCH 10S SCH 30S
SCH STD SCH 40S SCH XS SCH 80S
SCH 100S SCH 120S SCH 140 SCH 160S
SCH XXS      
Standar: End Cap A403 Grade CRS34565
ASME B16.9, Factory-Made Wrought
Butt weld fittings 
ANSI B16.9,  Factory-Made Wrought
Butt weld fittings 
ASME B16.25 Buttwelding End  ANSI B16.25 Buttwelding End 
ASME B16.28, Wrought 
Steel  Buttwelding Short radius Elbow and Returnsʹ
MSS SP-43,  Wrought and Fabricated Butt - weld fittings For Low
Pressure, Corrosion 
API 590 API 605
DIN2605 DIN2615 DIN2616 DIN2617
DIN28011 EN10253-1 EN10253-2 EN 10253-3 EN 10253-4
DIN 2605-1 DIN 2609 DIN 2605-2 DIN 2616-2
DIN 2616-1 DIN 2615-1 DIN 2615-2 DIN 2616-2
DIN 28011 DIN 2617 EN 10204 3.1 EN 10253-2
KS B 1522 Steel Butt Welding Pipe
 Fittings for Oidinary use and Fuel Gas
KS B 1541 Steel Butt Welding Pipe Fittings KS B 1543 Steel Plate
 Butt Welding Pipe Fittings
JIS B 2311 Steel Butt Welding Pipe
 Fittings for Ordinary use
JIS B 2312 Steel Butt Welding
Pipe Fittings
JIS B 2313 Steel Plate Butt Welding Pipe Fittings ASME B31.1 Power piping ASME B31.3 Process piping.
ASME SECTION II, Materials ASME SECTION, III ASME SECTION, V ASME SECTION, VIII
DIN 2605 - 2606 - 2615 - 2616 - 2617 - BS 1640 - GOST 17374 - 17375 - 17376 - 17377 17378 - 17379 - 17380  
ASME B31.1 - ASME B31.3 - ASME B31.4 - ASME B31.8 EN 13445 - 13480 - 12952 (Former BS PD 5500 - Swedish Ordinance AFS 1994:39)
ASME B31.1 - ASME B31.3 - ASME B31.4 - ASME B31.8 EN 13445 - 13480 - 12952 (Former BS PD 5500 - Swedish Ordinance AFS 1994:39)
Materials : Butt weld Fittings
ASTM A234 Gr. WPA ASTM A234 Gr. WPC ASTM A234 WP1 ASTM A234 WP12
ASTM A234 WP11 ASTM A234 WP22 ASTM A234 WP5 ASTM A234 WP23
ASTM A234 WP9 ASTM A234 WP91 ASTM A234 WP92 ASTM A420 WPL3
ASTM A420 WPL6 ASTM A420 WPL9 ASTM A815 WP410 ASTM A815 WP430
ASTM A403 WP304 ASTM A403 WP304L ASTM A403 WP316 ASTM A403 WP316L
ASTM A403 WP317 ASTM A403 WP317L ASTM A403 WP321 ASTM A403 WP321H
ASTM A403 WP347 ASTM A403 WP347H ASTM A403 S31254 ASTM A403 SUS 904L
InECCel 600 UNS No.N06600 InECCel No. 600 UNS No.6690
InECCel 800H / 800HT UNS No.08810/No.8811 InECCel 625 UNS No.06625
InECCel 825 UNS No.8825 Hastelloy B2 UNS N10665
Hastelloy C267 UNS N10267 Hastelloy C22 UNS N06022
Incoloy 020 N08020 Monel 400 N04400
Monel K500 N05500 Cu-Ni 70/30 C71500
Cu-Ni 90/10 C70600 UNS S31803 WP310
UNS S32760 UNS S32750 WP347H FSGP or SGP
ASTM A234 WP5 ASTM A234 WP23 ASTM A420 WPL6 ASTM A420 WPL3
ASTM A420 WPL9 ASTM A815 S31803 ASTM A815 S32750 ASTM A815 S32760
ASTM A860 WPHY42 ASTM A860 WPHY60 ASTM A860 WPHY65 A403 WP S31254
G3452 SGP G3454 STPG370 G3454 STPG410 G3456 STPT370
G3456 STPT410  G3456 STPT480 G3455 STS370 G3455 STS410
G3456 STS480 G3457 STPY400 G3459 SUS304TP G3459 SUS304HTP
G3459 SUS304LTP G3459  SUS316TP G3459 SUS316HTP G3459 SUS316LTP
G3460 STPL380 G3460 STPL450 G3101 SS400 G3106 SM400B
G3106 SM490B G3103 SB410 G3103 SB450 G4051 S20C
G4051 S25C G4051 S45C G3201 SF45 G3201 SF50
EN 10253-1 EN 10253-2 G3454 STPG370 ASTM / ASME B/SB 366: UNS N04400 - UNS N06600 -
UNS N06625 - UNS N08020
NS N08800 - UNS N08811 - UNS N08825 - UNS N10276 Copper-nickel ASTM / ASME B/SB 466: UNS C70600 (CuNi 90/10) -
UNS C71500 (CuNi 70/30)   
TITANIUM ALLOY STM / ASME B/SB363: WPT2 - WPT12  13CrMo4-5 - 10CrMo9-10 - 15NiCuMoNb5-6-4 - X11CrMo5 -
X11CrMo9-1 - X10CrMoVNb9-1
EN 10216-2: P195GH - P235GH - P265GH - 20MnNb6 - 16Mo3 - 8MoB5-4 -
14MoV63 10CrMo5-5
X10CrMoVNb9-1 - X10CrWMoVNb9-2 - X20CrMoV11-1
RCC-M: CL2 - CL3 - NC grades P265GH - P280GH - P295GH -
P355NH - TU42C - AE250B1
ASTM A860/ MSS-SP75 : WPHY 42 - WPHY 46 - WPHY 52 - WPHY 60 -
WPHY 65 - WPHY 70 grades,WPHY 80 only as per MSS-SP75
EN 10208-2: L245NB - L290NB - L360NB - L415NB - L360QB -
 L415QB - L450QB - L485QB
L555QB - L360MB - L415MB - L450MB - L485MB
ASTM / ASME A/SA 403: WP304 - WP304L - WP304H -
WP304LN - WP304N - WP316 - WP316L 
WP316H - WP316LN - WP316N - WP317 - WP317L - WP32
WP321H - WP347 - WP347H - WPS31254 RCC-M: CL1 - CL2 - CL3 grades Z2CND17.12 - Z2CN18.10 - Z2CND18.12N
ASTM A774: TP304L - TP316L - TP317L - TP321 - TP347 Equivalent grades of EN 10253-3 EN 10253-4
(Former AFNOR-DIN-BS equivalent grades)
ASTM / ASME A/SA 815: UNS 31803 (duplex) - UNS 32750 (superduplex) -
UNS 32760 (superduplex)
UNS 32550 (superduplex) and equivalent
GB/T 12459-2005- GB/T 710, 20 GB/T 12459-2005 GB/T 13401-2005 SH 3408-96
SH 3409-96 GB/T 711 GB/T 12459-2005 GB/T 13401-2005
GB/T 13401-2005 GB/T 3274 Q235 A GB/T 12459-2005
GB/T 13401-2005 SH 3408 GB/T 912  GB/T 3274
Q235 B Q235 C Q235 D Q345 A
Q345 B Q345 C Q345 D Q345 E
Q245R(20g/20R Q345R(16Mng/16MnR) 15CrMoR 12Cr1MoVg
16MnDR 06Cr19Ni10 (0Cr18Ni9) 06Cr17Ni12Mo2
(0Cr17Ni12Mo2) 06Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni10Ti) 06Cr18Ni11Nb
(0Cr18Ni11Nb) 022Cr19Ni10 (00Cr19Ni10) 022Cr17Ni12Mo2
(00Cr17Ni14Mo2) WFHY290 WFHY320 WFHY360
WFHY390 WFHY415 WFHY450 WFHY485
SY/T 0609 GB/T 9711.1 SY/T 0609 SY/T 0510
L 245NB L 290NB L 415NB L 360QB
L 415QB L 450QB L 485QB L 555QB
ASTM A234 WP12 CL. 1 ASTM A234 WP12 CL. 2 ASTM A234 WP11 CL. 1 ASTM A234 WP11 CL. 2
ASTM A234 WP11 CL. 3 ASTM A234 WP22 CL. 1 ASTM A234 WP22 CL. 3 ST37.0
ST35.8 ST45.8 S235JR P235GH 
P265GH  10CrMo910  15CrMo 12Cr1Mov L290NB
L290NE L360NB L360NE P355QH1
W/TStE 355 1.4301 1.4306 1.4307
1.4541 1.4401 1.4404 1.4571
1.4410 (Superduplex) 1.4462 (Duplex) 1.4529 1.4539
1.4547 L290NB L290NE L360NB
Nắp bịt A403 Grade CR347H

Nắp bịt A403 Grade CR347H

Nắp bịt A403 Grade CRS38815

Nắp bịt A403 Grade CRS38815

Nắp bịt A403 Grade CR348H

Nắp bịt A403 Grade CR348H

Nắp bịt A403 Grade CR348

Nắp bịt A403 Grade CR348

Nắp bịt A403 Grade CR321H

Nắp bịt A403 Grade CR321H

Nắp bịt A403 Grade CR347

Nắp bịt A403 Grade CR347

Nắp bịt A403 Grade CRS34565

Nắp bịt A403 Grade CRS34565

Nắp bịt A403 Grade CRS33228

Nắp bịt A403 Grade CRS33228

Nắp bịt A403 Grade CR321

Nắp bịt A403 Grade CR321

Nắp bịt A403 Grade CRS32053

Nắp bịt A403 Grade CRS32053