Butt weld fittings

Công ty cổ phần đầu tư quôc tế TAP Việt Nam (TAPGROUP), là nhà sản xuất, nhập khẩu kinh doanh, sản phẩm phụ kiện nối ống thép và sản phẩm phụ kiện nối ống inox ( SUS) (Butt weld fittings (Butt-hàn-phụ kiện nối ống thép) như, Cút thép (Elbow), Co thép, Tê thép (Tee), Côn thép (Reducer), Bịt đầu ống (Cap), Thập ( Cross) khủy nối nối thép (Ebow), 90º, 45º, 180º, 135º, 1,5D, 1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 11D, SCH5, SCH5S, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH20S, SCHSTD, SCH40, SCH60, SCHXS, SCH100, SCH120, SCH160, SCHXX