Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb

Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb

  • Tình trạng hàng : Stock warehouse in Viet Nam
  • Nguồn gốc xuất xứ : China/ Japan/ Korea/ Singapore, G7, Thailand
  • Bảo hành : 12 months
  • Địa điểm giao hàng : At the buyer's ware house
  • Thanh toán : TTA/LC
  • Ứng dụng sản phẩm : Gas LPG, Fire protection, Water supply, Oil and Gas
  • Lượt xem : 142
Description, Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, API 602 (SA182 Grade F3V, and F 3VCb, OS&Y)
Search Google
Bellows Sealed Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb Cryogenic Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Socket weld Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, SW Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb Thread NPT Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb  Female NPT
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, NPTF Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, FNPT Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Socket weld x Female NPT
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, SW x SW Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, SW x FNPT Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Butt welding Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, BW x BW
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, SW x BW Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, BW x  FNPT Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange Raised face
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange RF Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange FF Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange Flat face
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Inlet Th X Outlet Sw  Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Inlet Sw X Outlet Th  Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, MSW X FNPT Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, MSW X FSW
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, MNPT X FNPT Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, MNPT X FSW  Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, FNPT X SW  Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, SW X FNPT 
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, RMSW X FNPT  Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, RMSW X FSW  Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Screwed  
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange Ring type joint Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange RTJ Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange SF
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange Smooth Face Finish Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Nipples Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Plain End
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Thread Inlet x Socket Weld Outlet Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Socket Weld Inlet x Threaded Outlet
SELFING-SEALING Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb PSB Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb B.B./W.B. Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb High Pressure Van cầus A182 Grade F3V, and F 3VCb
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb,150# Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 300# Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 400# Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 600#
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 800# Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 900# Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 1500# Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 2500#
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 150 LBS Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 300 LBS Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 400 LBS Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 600 LBS
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 800 LBS Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 1500 LBS Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 2500 LBS Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 150 PSI
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 300 PSI Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 400 PSI Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 600 PSI Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 800 PSI
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 900 PSI Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 1500 PSI Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 2500 PSI Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 150
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 300 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 400 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 600 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 800
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 900 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 1500 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 2500 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 600LB
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb,150LB Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 300LB Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 400LB Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 800LB
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 900LB Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb,1500LB Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, 2500LB Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, CL150
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, CL300 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, CL400 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, CL600 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, CL800
Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, CL900 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, CL1500 Van cầu A182 Grade F3V, and F 3VCb, CL2500  
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Socket weld Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, SW Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb Thread NPT Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb  Female NPT
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, NPTF Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, FNPT Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Socket weld x Female NPT
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, SW x SW Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, SW x FNPT Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Butt welding Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, BW x BW
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, SW x BW Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, BW x  FNPT Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange Raised face
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange RF Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange FF Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange Flat face
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Inlet Th X Outlet Sw  Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Inlet Sw X Outlet Th  Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, MSW X FNPT Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, MSW X FSW
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, MNPT X FNPT Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, MNPT X FSW  Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, FNPT X SW  Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, SW X FNPT 
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, RMSW X FNPT  Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, RMSW X FSW  Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Screwed Van cầu SA182 F3V, and F 3VCb
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange Ring type joint Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange RTJ Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange SF
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Flange Smooth Face Finish Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Nipples Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Plain End
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Thread Inlet x Socket Weld Outlet Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Socket Weld Inlet x Threaded Outlet
SELFING-SEALING Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb PSB Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb B.B./W.B. Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb High Pressure Van cầus SA182 Grade F3V, and F 3VCb
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb,150# Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 300# Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 400# Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 600#
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 800# Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 900# Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 1500# Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 2500#
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 150 LBS Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 300 LBS Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 400 LBS Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 600 LBS
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 800 LBS Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 1500 LBS Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 2500 LBS Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 150 PSI
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 300 PSI Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 400 PSI Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 600 PSI Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 800 PSI
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 900 PSI Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 1500 PSI Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 2500 PSI Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 150
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 300 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 400 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 600 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 800
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 900 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 1500 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, Class 2500 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 600LB
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb,150LB Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 300LB Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 400LB Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 800LB
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 900LB Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb,1500LB Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, 2500LB Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, CL150
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, CL300 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, CL400 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, CL600 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, CL800
Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, CL900 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, CL1500 Van cầu SA182 Grade F3V, and F 3VCb, CL2500 Van cầu A182 F3V, and F 3VCb
Bellows Sealed Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb Cryogenic Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Socket weld Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, SW Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb Thread NPT Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb  Female NPT
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, NPTF Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, FNPT Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Socket weld x Female NPT
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, SW x SW Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, SW x FNPT Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Butt welding Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, BW x BW
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, SW x BW Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, BW x  FNPT Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange Raised face
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange RF Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange FF Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange Flat face
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Inlet Th X Outlet Sw  Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Inlet Sw X Outlet Th  Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, MSW X FNPT Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, MSW X FSW
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, MNPT X FNPT Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, MNPT X FSW  Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, FNPT X SW  Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, SW X FNPT 
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, RMSW X FNPT  Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, RMSW X FSW  Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Screwed  
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange Ring type joint Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange RTJ Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange SF
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange Smooth Face Finish Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Nipples Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Plain End
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Thread Inlet x Socket Weld Outlet Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Socket Weld Inlet x Threaded Outlet
SELFING-SEALING Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb PSB Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb B.B./W.B. Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb High Pressure Van cầus A182 Gr F3V, and F 3VCb
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb,150# Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 300# Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 400# Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 600#
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 800# Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 900# Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 1500# Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 2500#
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 150 LBS Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 300 LBS Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 400 LBS Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 600 LBS
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 800 LBS Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 1500 LBS Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 2500 LBS Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 150 PSI
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 300 PSI Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 400 PSI Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 600 PSI Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 800 PSI
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 900 PSI Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 1500 PSI Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 2500 PSI Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 150
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 300 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 400 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 600 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 800
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 900 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 1500 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 2500 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 600LB
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb,150LB Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 300LB Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 400LB Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 800LB
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 900LB Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb,1500LB Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, 2500LB Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, CL150
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, CL300 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, CL400 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, CL600 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, CL800
Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, CL900 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, CL1500 Van cầu A182 Gr F3V, and F 3VCb, CL2500  
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Socket weld Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, SW Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb Thread NPT Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb  Female NPT
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, NPTF Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, FNPT Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Socket weld x Female NPT
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, SW x SW Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, SW x FNPT Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Butt welding Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, BW x BW
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, SW x BW Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, BW x  FNPT Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange Raised face
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange RF Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange FF Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange Flat face
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Inlet Th X Outlet Sw  Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Inlet Sw X Outlet Th  Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, MSW X FNPT Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, MSW X FSW
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, MNPT X FNPT Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, MNPT X FSW  Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, FNPT X SW  Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, SW X FNPT 
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, RMSW X FNPT  Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, RMSW X FSW  Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Screwed  
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange Ring type joint Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange RTJ Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange SF
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Flange Smooth Face Finish Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Nipples Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Plain End
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Thread Inlet x Socket Weld Outlet Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Socket Weld Inlet x Threaded Outlet
SELFING-SEALING Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb PSB Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb B.B./W.B. Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb High Pressure Van cầus SA182 Gr F3V, and F 3VCb
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb,150# Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 300# Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 400# Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 600#
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 800# Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 900# Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 1500# Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 2500#
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 150 LBS Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 300 LBS Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 400 LBS Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 600 LBS
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 800 LBS Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 1500 LBS Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 2500 LBS Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 150 PSI
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 300 PSI Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 400 PSI Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 600 PSI Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 800 PSI
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 900 PSI Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 1500 PSI Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 2500 PSI Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 150
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 300 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 400 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 600 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 800
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 900 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 1500 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, Class 2500 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 600LB
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb,150LB Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 300LB Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 400LB Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 800LB
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 900LB Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb,1500LB Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, 2500LB Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, CL150
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, CL300 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, CL400 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, CL600 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, CL800
Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, CL900 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, CL1500 Van cầu SA182 Gr F3V, and F 3VCb, CL2500  
Bore Port
Standard Port Full Port Bolted Bonnet (BB) Welded Bonnet (WB)
 Bolted Bonnet Welded Bonnet REDUCED PORT SEAL WELDED BONNET
Pressure Seal Bonnet (PSB) BOLTED BONNET WELDED BONNET PRESSURE SEAL BONNET
RING JOINT BONNET COMPACT BOLTED BONNET BELLOWSEAL (GLOBE ONLY) BONNETLESS EXTENDED BOLTED BONNET
EXTENDED WELDED BONNET CRYOGENIC BOLTED BONNET CRYOGENIC WELDED BONNET Bolted Bonnet (BB)
Extended Bonnet (EB) Welded Bonnet (WB) Bolted Bonnet (BB) • Outside screw and yoke (OS&Y)
Operate
 No operation  Lever  Handwheel Gear
Bare stem Pneumatic  Electric  
Connection Tye end, Van cầu
Socket Weld : ASME B16.11 Threaded NPT: ASME B1.20.1 Flange Raised face :ASME B16.5 Flange RF : ASME B16.5
Socket Weld : ANSI B16.11 Threaded NPT: ANSI B1.20.1 Flange Raised face : ANSI B16.5 Flange RF : ANSI B16.5
Flange Flat face : ASME B16.5 Flange FF : ASME B16.5 Flange Ring type joints : ASME B16.5 Flange RTJ : ASME B16.5
Flange Flat face : ANSI B16.5 Flange FF: ANSI B16.5 Flange Ring type joints : ANSI B16.5 Flange RTJ : ASME B16.5
Socket weld : ASME B16.11 Thread NPT: ASME B1.20.1 Flange Raised face : ASME B16.5 Flange RF : ASME B16.5
Socket weld : ANSI B16.11 Threadn NPT: ANSI B1.20.1 Flange Raised face : ANSI B16.5 Flange RF : ANSI B16.5
Flange  Flat face : ASME B16.5 Flange FF : ASME B16.5 Flange Ring type joints : ASME B16.5 Flange RTJ : ASME B16.5
Flange Flat face : ANSI B16.5 Flange FF: ANSI B16.5 Flange Ring type joints : ANSI B16.5 Flange RTJ : ASME B16.5
 Butt weld : ASME B16.25  Butt weld : ANSI B16.25 Flange smooth Face Finish : ASME B16.5  NippleS
EN 12760  DIN-EN 9692-1 DIN 3840 DIN-EN 9692-1 
EN 12627  BS-EN 15761 EN 12516 EN 12627
SW/T = Socket Weld Inlet x T/SW = Thread Inlet x BW = Butt Weld P = Plain End
 Threaded Outlet Socket Weld Outlet SF = Smooth Face Finish CLAMP CONNECTORS
SW x NPT SW Female NPT FNPT
Thrd x SW Thrd  x BW Threaded x Butt weld NACE MR0103
MSS SP-25 MSS SP-55  BW (SPECIFY BORE) NIPPLE STUB ENDS
EXTENDED BODY MSW x FNPT EXTENDED BODY MSW x FSW SW x NIPPLE (STUB END) NPT x NIPPLE (STUB END)
EXTENDED BODY MNPT x FNPT EXTENDED BODY MNPT x FSW FNPT THREADED BOTH ENDS SOCKET WELD x FNPT
EXTENDED BODY BW x FNPT EXTENDED BODY BW x FSW EXTENDED BODY IREB x FNPT EXTENDED BODY IREB x FSW
Long Pattern BW Ends Female NPT (both ends) T/SW = Thread Inlet x Socket Weld Outlet N = Nipples, Customer Specify
BS 21 / ISO 7      
Operate
Handwheel Handwheel valve interlocks Lock features Pneumatic
Types of valve locks available
SMLO: single key integral multi turn valve lock, locked open
SMLC: single key integral multi turn valve lock, locked closed
DML: double key integral multi turn valve lock, locked open and closed
Interlock dimensions
DML1: 163 x 123 x 100 mm (L x W x H)                                 
DML2: 199 x 159 x 135 mm (L x W x H)
excl. lever and bracket (depending on valve size)
Motor operated valve (MOV)
interlocking system
Composition interlocking system
Interlock operation MOV interlocking system features Actuator (electrical) interlocks Quarter turn valve interlocks
Types of valve locks available Lock features Gear operated valve interlocks Types of valve locks available
Lock features Quarter-turn worm gearbox interlocks Types of valve locks available Lock features
Hydraulic Cleanroom valve interlocks Gas Over Oil Sys Fully Automated Valves
Standard : Van cầu ASTM A182 Grade F3V, and F 3VCb /SA182 Grade F3V, and F 3VCb, OS&Y
General valve design : ASME B16.34 General valve design : API 602 Design Characteristics : ISO 15761 Pressure Temp rating : AsME B16.34
General valve design : ANSI B16.34 General valve design : BS 5352 Pressure Temp rating : API 602 Pressure Temp rating : ANsI B16.34
Rating : ASME B16.34  Rating : ANSI B16.34  NACE MR-0175 Wall Thickness : API 602
Inspectiom & Testing : API 598 Marking : MSS SP-25 Fugitive Emission : API 624 Fugitive Emission : ISO 15848
Inspectiom & Testing : BS 5352 Face to Face : ASME B16.10 Face to Face : ANSI B16.10 End to End Dimensions : ASME B16.10
MSS-SP-6 NACE MR0175 / ISO 15156 Face to Face : ASME B16.10  
 MSS SP-118 BS 5352 JIS B 2071 JIS B 2220
 BS-EN 15761 EN 12516    
Pressure Rating, Van cầu ASTM A182 Grade F3V, and F 3VCb /SA182 Grade F3V, and F 3VCb, OS&Y
Class 150 Class 300 Class 400 Class 600
Class 800 Class 1500 Class 2500 CL600
CL150 CL300 CL400 CL800
CL1500 CL2500 150 LBS 300 LBS
400 LBS 600 LBS 800 LBS 1500 LBS
2500 LBS 150LB 300LB 400LB
600LB 800LB 1500LB 2500LB
150# 300# 400# 600#
800# 1500# 2500# 150  PSI
300  PSI 400  PSI 600  PSI 800  PSI
1500  PSI 2500  PSI    
Van cầu A182 Grade F430

Van cầu A182 Grade F430

Van cầu A182 Grade F429

Van cầu A182 Grade F429

Van cầu A182 Grade FXM-27Cb

Van cầu A182 Grade FXM-27Cb

Van cầu A182 Grade F6NM

Van cầu A182 Grade F6NM

Van cầu A182 Grade F6b

Van cầu A182 Grade F6b

Van cầu A182 Grade F6b

Van cầu A182 Grade F6b

Van cầu A182 Grade F6a Class 4

Van cầu A182 Grade F6a Class 4

Van cầu A182 Grade F6a Class 3

Van cầu A182 Grade F6a Class 3

Van cầu A182 Grade F6a Class 2

Van cầu A182 Grade F6a Class 2

Van cầu A182 Grade F6a Class 1

Van cầu A182 Grade F6a Class 1